Mr. V.N .Tholappan (JP)

1940 - 2023

மாத்தளை, இலங்கை

மாத்தளை, இலங்கை

மாத்தளை, இலங்கை

மாத்தளை, இலங்கை

Mrs. Saviththiri Aarumukam

1940 - 2023

மாத்தளை, இலங்கை

மாத்தளை, கொழும்பு, இலங்கை

மாத்தளை, இலங்கை

மாத்தளை, கொழும்பு, இலங்கை

Mr. Tharmalingam

1949 - 2023

மாத்தளை, இலங்கை

மாத்தளை, இலங்கை

மாத்தளை, இலங்கை

மாத்தளை, இலங்கை

Mr. Velayutham Azhagar serkkai

1932 - 2023

India

மாத்தளை, இலங்கை, India

India

மாத்தளை, இலங்கை, India